ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDENArtikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen UNI-VERSE B.V., gevestigd aan de Anjeliersstraat 470A, 1015 NL Amsterdam, Nederland, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76047784 (UNI_VERSE) en zijn opdrachtgever (Opdrachtgever) met betrekking tot het door UNI_VERSE leveren van producten of diensten (Opdracht), behoudens voor zover van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen via www.universestudio.xyz. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast door UNI_VERSE. Nadat de aldus gewijzigde algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn toegezonden, zijn de gewijzigde algemene voorwaarden ook van toepassing op lopende Opdrachten.Artikel 2. Offertes

Alle offertes en aanbiedingen van UNI_VERSE zijn vrijblijvend, tenzij een offerte op schrift is gesteld en door UNI_VERSE is medegedeeld dat deze een definitieve kosteninschatting bevat. UNI_VERSE kan in ieder geval niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de desbetreffende offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of indien UNI_VERSE de Opdrachtgever, binnen 72 uur nadat de offerte naar de Opdrachtgever is gestuurd, heeft medegedeeld dat er een fout is gemaakt, waarbij het niet uitmaakt of de Offerte al door de Opdrachtgever is geaccepteerd. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.Artikel 3. Uitvoering van de Opdracht

UNI_VERSE zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Voor zover wettelijk toegestaan, doet UNI_VERSE geen uitspraken over of geeft UNI_VERSE geen garanties af met betrekking tot de (kwaliteit van de) in het kader van de Opdracht door UNI_VERSE te verrichte diensten. Levertermijnen in aanvragen, offertes en/of orders zijn enkel indicatief. UNI_VERSE heeft het recht bepaalde van de Opdracht deel uitmakende werkzaamheden te laten verrichten door derden (Onderaannemers). UNI_VERSE is gerechtigd de Opdracht, al naar gelang de overeengekomen en door UNI_VERSE te verrichten werkzaamheden, in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk te factureren. De artikelen 7:404 (uitvoering van een Opdracht door een bepaalde persoon) en 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid in het geval dat aan twee of meer personen een Opdracht wordt gegeven) en 7:408 lid 1 (recht op beëindiging door Opdrachtgever) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing en Opdrachtgever doet hierbij uitdrukkelijk afstand van de daaruit voortvloeiende rechten.

Artikel 4. Tussentijdse opzegging door UNI_VERSE

UNI_VERSE is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen door de Opdrachtgever daar schriftelijk van op de hoogte te brengen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst door UNI_VERSE onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat het redelijkerwijs niet UNI_VERSE kan worden gevergd de Opdracht (in ongewijzigde vorm) uit te voeren. Indien de Opdracht wordt beëindigd, zal Opdrachtgever UNI_VERSE betalen voor alle door UNI_VERSE verrichte diensten en door UNI_VERSE gemaakte kosten tot aan de datum van beëindiging, waaronder in ieder geval alle reeds gemaakte of nog te maken kosten waarvoor reeds een verplichting is aangegaan, zoals kosten voor het inhuren van Onderaannemers en eventuele annuleringskosten.Artikel 5. Annulering door Opdrachtgever

Voor Opdrachten met betrekking tot het door UNI_VERSE leveren van productiewerkzaamheden, heeft Opdrachtgever het recht de Opdracht tot 6 weken voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum kosteloos te annuleren. Indien Opdrachtgever de Opdracht annuleert later dan 6 weken voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum, is Opdrachtgever UNI_VERSE een annuleringsvergoeding verschuldigd ter hoogte van: 25% van de overeengekomen prijs voor de Opdracht indien wordt geannuleerd in de periode gelegen tussen 6 en 4 weken voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum; 50% van de overeengekomen prijs voor de Opdracht indien wordt geannuleerd in de periode gelegen tussen 4 tot 2 weken voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum; 75% van de overeengekomen prijs voor de Opdracht indien wordt geannuleerd in de periode gelegen tussen 2 weken en 1 week voor de overeengekomen leveringsdatum. Bij annulering later dan 1 week tot de overeengekomen leveringsdatum, is de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs voor de Opdracht (100%) verschuldigd. Indien UNI_VERSE, voorafgaand aan het tijdstip van annulering, kosten heeft gemaakt met betrekking tot de Opdracht, is Opdrachtgever (naast de eventuele verplichting een annuleringsvergoeding te betalen in lijn met het bovenstaande) verplicht UNI_VERSE deze kosten volledig terug te betalen.Artikel 6 . Overmacht

UNI_VERSE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop UNI_VERSE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor UNI_VERSE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Voor zover UNI_VERSE ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk uitvoering heeft gegeven aan de Opdracht, is Opdrachtgever verplicht UNI_VERSE te betalen voor alle reeds verrichte diensten en UNI_VERSE te vergoeden voor alle reeds gemaakte kosten en eventuele nog te maken kosten waarvoor UNI_VERSE reeds een verplichting is aangegaan.Artikel 7. Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door UNI_VERSE aan te geven wijze en in de afgesproken valuta, tenzij schriftelijk anders tussen UNI_VERSE en Opdrachtgever overeengekomen. UNI_VERSE zal periodiek factureren. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In geval de Opdracht ten behoeve van meerdere gezamenlijk optredende Opdrachtgevers is uitgevoerd, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten. Opdrachtgever is niet gerechtigd te betalen bedragen te verrekenen met eventueel nog van UNI_VERSE te ontvangen bedragen.Artikel 8. Toegang, gegevens en informatie

De Opdrachtgever zal UNI_VERSE, tijdig, in de door UNI_VERSE gewenste vorm en op de door UNI_VERSE gewenste wijze, alle verzochte toegang, materialen, gegevens en informatie verschaffen die UNI_VERSE nodig heeft voor of bij het uitvoeren van de Opdracht, alsmede alle toegang, materialen, gegevens en informatie waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat UNI_VERSE die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht. UNI_VERSE heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan deze verplichtingen heeft voldaan.Artikel 9. (Intellectuele) eigendomsrechten

UNI_VERSE behoudt alle rechten en bevoegdheden (waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en naburige rechten) op en met betrekking tot door UNI_VERSE in het kader van de Opdracht geleverde documenten, concepten, ideeën, ontwerpen, gegevens, informatie, muziek, video’s, en materialen die UNI_VERSE in het kader van de Opdracht heeft ontwikkeld voor en/of heeft geleverd aan de Opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal UNI_VERSE Opdrachtgever een licentie verlenen de eindresultaten van de Opdracht, tot op de door UNI_VERSE en Opdrachtgever overeengekomen hoogte, te gebruiken voor de eigen bedrijfsdoeleinden van de Opdrachtgever, mits Opdrachtgever op juiste wijze aan al zijn verplichtingen jegens UNI_VERSE heeft voldaan.Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

UNI_VERSE is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van of anderszins met betrekking tot de Opdracht, waaronder, zonder beperking, inkomstenderving, reputatieschade, immateriële schade, boetes, administratieve of juridische kosten. Indien UNI_VERSE desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat UNI_VERSE in het betreffende jaar voor de betreffende Opdracht heeft gefactureerd, met een maximum van €20.000. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen drie maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij UNI_VERSE te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. Opdrachtgever vrijwaart UNI_VERSE voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot (resultaten van) de Opdracht die het gevolg zijn van of anderszins gelinkt zijn aan verzoeken of instructies van Opdrachtgever of enig gebruik van resultaten van de Opdracht door Opdrachtgever buiten de door Opdrachtgever voorgenomen en aan UNI_VERSE medegedeelde reikwijdte van het gebruik.Artikel 11. Overig

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mocht(en) zijn of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. UNI_VERSE en de Opdrachtgever zullen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht wordt genomen. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. Ingeval van geschillen over de strekking of inhoud van deze voorwaarden, dient te worden uitgegaan van de Nederlandse tekst.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERYArticle 1. General

These general conditions are applicable to each written or oral agreement between UNI-VERSE B.V., located at Anjeliersstraat 470A, 1015 NL Amsterdam, The Netherlands, registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 34244797 (UNI_VERSE) and its customer (Customer) for the delivery of products or services by UNI_VERSE (Assignment) except insofar the parties have explicitly agreed to deviate from these general conditions in writing. These terms and conditions can also be found at www.universestudio.xyz. These general conditions can be amended from time to time by UNI_VERSE. After the amended general conditions have been filed and notified to the Customer, the amended general conditions will also be applicable to any Assignments that have been concluded prior to the amendment.Article 2. Offers

All offers and proposals of UNI_VERSE are non-binding, unless an offer is made in writing and UNI_VERSE communicates that it contains a final cost estimate. UNI_VERSE is in any event not bound to its offers or proposals if the Customer could have reasonably expected that the relevant offer or proposal (or a part thereof) contains an apparent mistake or error or UNI_VERSE informed the Customer of having made a mistake or error within 72 hours after the offer has been sent to the Customer, regardless of whether the Customer has already accepted the offer.Article 3. Performance of the Assignment

UNI_VERSE shall carry out the Assignment to the best of its ability acting with due care. However, UNI_VERSE cannot guarantee that any desired result shall be achieved. To the maximum extent permitted by law UNI_VERSE disclaims any representation, warranty and condition in relation to the performance of the Assignment. UNI_VERSE shall be entitled to engage third parties (Subcontractors) to carry out certain activities. UNI_VERSE is entitled to carry out the Assignment in different phases, with due observance of the activities to be performed by UNI_VERSE, and issue invoices for those parts that have been carried out separately. Sections 7:404 (assignment to be carried out by a particular person), 7:407 (joint liability if an assignment is granted to two or more persons) and 7:408 sub-paragraph 1 (cancellation right by Customer) of the Dutch Civil Code do not apply and Customer thus explicitly waives its right to have the Assignment carried out by a particular person, hold UNI_VERSE jointly liable or cancel the Assignment pursuant to aforementioned provisions.Article 4. Early termination by UNI_VERSE

UNI_VERSE is entitled to terminate the Assignment at any time by notifying the Customer in writing, if there are circumstances that are of such nature that it is not possible for UNI_VERSE to complete the Assignment or if there are other circumstances that are of such nature that UNI_VERSE cannot reasonably be expected to continue its work (in unaltered form). Upon termination of the Assignment, Customer will pay UNI_VERSE for all services performed as well as any and all expenses and (third party) costs incurred by UNI_VERSE through the effective date of cancellation, including all non-refundable subcontractor fees and kill fees, if any.Article 5. Cancellation by Customer

For Assignments relating to delivery of production services by UNI_VERSE, the Customer is entitled to cancel the Assignment at no cost up to 6 weeks before the agreed date of delivery. In the event the Customer cancels the Assignment later than 6 weeks before the agreed date of delivery, the Customer is obliged to pay UNI_VERSE a cancellation fee amounting to: 25% of the agreed price for the Assignment in case of cancellation between 6 to 4 weeks prior to the delivery date; 50% of the agreed price for the Assignment in case of cancellation between 4 to 2 weeks prior to the delivery date; and 75% of the agreed price for the Assignment in case of cancellation between 2 to 1 week(s) prior to the delivery date. The Customer is obliged to fully pay the price of the Assignment in case of notice of cancellation later than 1 week prior to the date of delivery. In the event UNI_VERSE has already incurred costs in connection with the Assignment, the Customer is obliged to fully reimburse UNI_VERSE for such costs (in addition to its obligation to pay a cancellation fee, if any).Article 6. Force majeure

UNI_VERSE cannot be held to fulfil any obligation towards the Customer if UNI_VERSE is hindered in doing so as a result of a circumstance that is not the result of a fault or negligence of UNI_VERSE and that neither under the law nor pursuant generally accepted principles can be considered to be for the account of UNI_VERSE. Force majeure in these general conditions includes all causes that come from outside, foreseen or unforeseen, on which UNI_VERSE does not have any influence, but as a result of which UNI_VERSE is not able to meet its obligations. To the extent that UNI_VERSE has partially met its obligations under the Assignment at the time of the force majeure, UNI_VERSE will be entitled to invoice this part, including any and all expenses and (third party) costs incurred, separately to the Customer.Article 7. Payment and collection fees

Payment must take place within 30 days after the invoice date, in the manner as indicated by UNI_VERSE and in the currency of the invoice, unless otherwise agreed between UNI_VERSE and the Customer in writing. UNI_VERSE will issue invoices periodically. If the Customer is in default to (timely) fulfil its obligations, all reasonably incurred costs for an out-of-court settlement will be for the account of the Customer. In the event of an Assignment with several Customers, insofar as the Assignment is performed on behalf of the joint Customers, the Customers are jointly and severally liable for the payment of the invoiced amount and interest and costs due. The Customer waives any right to setoff payment for the Assignment.Article 8. Access, works, data and information The Customer will provide all the access, works, data, materials and information requested by UNI_VERSE, as well as the access, works, data, materials and information of which the Customer could reasonably expect that UNI_VERSE needs it for the correct performance of the Assignment, on time and in the form and manner desired by UNI_VERSE. UNI_VERSE has the right to suspend the performance of the Assignment until the Customer has fulfilled aforementioned obligations. Customer grants UNI_VERSE the right to use such access, works, data, materials and information for the purpose of performing the Assignment and maintaining an appropriate record of such performance.Article 9. Reservation of ownership and IP

UNI_VERSE shall retain all right, title and interest (including all intellectual property rights, such as copyrights and neighboring rights) in any and all documents, concepts, ideas, designs, data, music, videos and materials UNI_VERSE develops for and/or provides to the Customer as part of the Assignment. Unless explicitly agreed otherwise in writing, UNI_VERSE shall grant the Customer a license to use the end result(s) of the Assignment for the Customer’s own business purposes to the extent agreed between UNI_VERSE and the Customer in writing, provided that the Customer has adequately fulfilled all its obligations under the agreement(s) concluded with UNI_VERSE.Article 10. Liability and indemnity

UNI_VERSE shall not be liable for any form of damage in relation to the Assignment under whatever legal theory or qualification (whether in contract, unlawful act/tort, unjust enrichment or any other ground providing a remedy for damages), including, without limitation, loss of use, loss of turn-over or profits, reputation damages, immaterial damages, penalties, administrative or legal costs. Notwithstanding the foregoing, if UNI_VERSE would nevertheless be held liable, UNI_VERSE’s liability will be limited to an amount equal to the amount that UNI_VERSE has invoiced for the Assignment in the relevant year, excluding VAT, with a maximum of € 20.000. Claims for damages must be filed with UNI_VERSE within three months after the Customer has or could have reasonably discovered the damage in order to be valid. The Customer hereby indemnifies and holds UNI_VERSE harmless from any and all claims of third parties relating to (any results of) the Assignment that are the result of or are otherwise linked to instructions provided to UNI_VERSE by the Customer or any use by the Customer of results of the Assignment outside the Customer’s intended usage scope notified to UNI_VERSE.Article 11. Miscellaneous

If any provision of these general conditions is or is held to be invalid or unenforceable, then so far as it is invalid or unenforceable it has no effect and is deemed not to be included in these general conditions. This shall not invalidate any of the remaining provisions of these general conditions. The parties shall use all reasonable endeavours to replace the invalid or unenforceable provision by a valid provision, the effect of which is as close as possible to the intended effect of the invalid or unenforceable provision. These general terms and conditions are prepared in the Dutch and English language. In the case of a dispute relating to the content or meaning of these general conditions, the Dutch text will be binding.Article 12. Applicable law; competent court

These general conditions, and the relationship between UNI_VERSE and the Customer, shall be governed by and constructed in accordance with the laws of the Netherlands (excluding its conflict of laws principles). All disputes between UNI_VERSE and the Customer shall in the first instance be settled by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.